Новини

Млини у часопросторі української етнокультури

Млин на хуторі Галушківка

Млини

Млинарство в Україні тісно пов’язане з розвитком землеробства, і відповідно осілим способом життя. Отже за цими означеннями може бути віднесене до визначальних атрибутивних рис української етно­культури. Разом із самим землеробством, млинарство складає константу української етнічності. Обробка зернових культур розпочалася від часу появи й поши­рення землеробства на українських землях. Зародив­шись як традиційний вид господарчої діяльності українців, млинарство з часом перетворилось у одну з найважливіших галузей харчової промисловості, яка переробляє зерно на борошно та крупи. Іншою етно- формуючою складовою була щільна присутність мли­нарських атрибутів у духовному світі українців, їхніх міфологічних уявленнях, фольклорі тощо.

Найрізноманітніші історичні джерела містять ін­формацію про розвиток млинарства на українських землях починаючи від середньовіччя і завершуючи добою трансформації традиційного суспільства у мо­дерне. Проте, саме у частині аналізу писемних джерел є чимало слабких місць і неясностей. Так, і до тепер не має достовірних даних про фіксацію на письмі пер­ших відомостей про появу млинарських споруд в Україні. Фактично джерела до ХУІ ст. не містять ясної і достовірної інформації про це. Хоча, навіть у давньоруських літописах можна віднайти опосеред­ковані свідчення існування млинарського промислу. До них можна віднести, згадані у тексті, який стосу­ється середини ХІІІ ст., назви міст (город Мельниця, Мельник), або вимірювання кіль­кості зерна у цебрах (мірках).

Універсали українських гетьманів, ділова доку­ментація Гетьманщини налічують чимало даних про надання права власності на млини, їхню локалізацію, особливості розрахунку за помол зерна, судові справи тощо .

Кінець ХУІІІ ст. дає вже доволі об’ємну писемну джерельну базу, яка засвідчує кількість млинів у різ­них регіонах України, їхні різновиди тощо.

Для ХІХ — початку ХХ ст. маємо вже масові най­різноманітніші писемні документи, які свідчать про бурхливе зростання млинарства в Україні.

Важливу інформацію про млинарство також можна знайти у пам’ятках усної народної творчості

Класифікація і типологія вітряків також може вва­жатися важливим напрямком сучасного студіювання. Як відомо, за конструктивно-технічними особливо­стями вітряки прийнято поділяти на стовпові (стриж­неві) та шатрові (баштові).

Перші переважали у всіх регіонах У країни. Корпус стовпового вітряка разом з механізмом для обмолоту, валом і крилами встановлювався на нерухомій зруб­ній чи мурованій основі — стільці й повертався на­вколо масивного стовпа, глибоко закопаного або закріпленого на стійкій хрестовині. Як певний різно­вид стовпових вітряків виокремлюють козлові, поши­рені на Правобережному Поліссі. На відміну од стовпових (німецьких) корпус шатрових (голланд­ських) вітряків не рухався; повертався лише дах (шатро) споруди разом з крилами і валом. Корпус та­кого вітряка, восьмигранний або круглий у плані, зву­жувався догори, що надавало більшої стійкості млинарській споруді. На Поліссі в минулому були по­ширені й вежоподібні вітряки з вертикальними сті­нами. Частина дослідників вважає їх більш давнім видом вітряка шатрового типу — кругляком.

Крім того, С.Таранушенко, посилаючись на за­писки В.Зуєва, називає ще один, напевне найбільш ар­хаїчний тип вітряків — нерухомі, які могли працювати лише за умови потрапляння під потік вітру певного напрямку.

Досить своєрідним типом вітряків можна вважати механізми з внутрішніми крилами. Відповідно до бу­дівельних матеріалів, у різних історико-етнографічних районах У країни стіни корпусу вітряка будувалися як зрубної, так і каркасної конструкції. В українському Степу їх нерідко мурували з каменю. Корпус вітряка був одно- чи двоповерховим. Дахи покривали соло­мою, ґонтом, драницею, а на зламі ХІХ-ХХ ст. і мета­левою бляхою. Вітряки мали чотири, шість або й вісім крил, які від вітру обертали горизонтальний вал. На валу закріплювалося велике дерев’яне “палечне” ко­лесо-шестерня з передачею на “баклушу” — верти­кальну шестерню, насаджену на веретено, яке закінчувалося роздвоєнням, що вставлялося в “порт лицю” і обертало верхній камінь. Існували спеціальні просторої для регулювання швидкості обертання ка­менів (у межах 60-100 обертів на хвилину). Щілина між каменями, від якої залежала кондиція борошна, регулювалася важелем із гвинтом. Над жорнами вста­новлювали кіш, куди засипали зерно, під кошем — лоток з “коником”, який вібрував, ударяючись об грані веретена. З лотка зерно сипалося в отвір верхнього ка­меня. За допомогою підйому чи опускання лотка, ре­гулювали кількість зерна, що сипалося в жорна. Для регулювання обертів крил використовували гальмо. “Робочим” для вітряка вважався вітер у діапазоні 3,6-8,5 м/с. Часто, крім жорен, у вітряках встановлю­вали ступи.

Незважаючи на однотипність механізму й прин­ципу його дії, у різних історико-етнографічних регіо­нах вітряки різнилися особливостями їхнього архітектурного вирішення. За спостереженням С.Та- ранушенка найдавніші реліктові архітектурні форми вітряків були запозичені з чотири- або восьмикутних оборонних башт дерев’яних замків чи монастирів. Всього у своїй статті він охарактеризував п’ять регіо­нальних типів вітряків. Сучасні дослідники значно розширюють цю класифікацію. Проте й на нинішній час, не маємо ‘її більш-менш усталеного вигляду.

Отже вітряки мають досліджуватися як своєрідна галузь народної монументальної архітектури.

Крім того, вітряки відігравали важливу роль в за­будові сільських поселень, визначали їхнє архітек­турне обличчя, формували краєвид українського села. Певним чином вітряк, поряд з “білою хатою у вишне­вому саду” та тополею, став найбільш поширеним сте­реотипним уявленням про типовий український ландшафт. Вітряки створювали особливий колорит українських сіл, польових доріг. Біля них подорожні відпочивали, по них відмірювали дорогу.

Зрозуміло, що найбільша кількість млинів перебувала у власності великих землевласни- ків-магнатів (наприклад, Ярема Вишневецький мав понад 420 млинових кіл).

Доволі розповсюдженою була оренда та суборенда млинів. Особливо поширеним це явище було у королів- щинах, де орендарями зазвичай і були шляхтичі. Вони ж в свою чергу мали суборендарів з числа міщан або селян, які професійно займалися млинарським про­мислом. Доволі часто оренда мала спадковий характер.

З другої половини XVII ст. до володіння млинами долучається козацька старшина (березневі статті 1654 р., універсали гетьманів з пожалуванням млинів “для прокормления”). У цьому сенсі доволі показовою була ситуація, зафіксована у переписних книгах Ста- родубського полку за 1666 р. Тут зафіксовано, що понад 64% млинів належали міщанам, 18% — козакам, 10% — монастирям, понад 3% — селянам, понад 2% — ра­тушам тощо. Отже, О.Компан робила висновок, що на Лівобережжі у другій половині XVII ст. міщанам на­лежала керівна і основна роль у розвитку млинарства .

У XIX ст., особливо після скасування кріпацтва зростає кількість млинів, які перебували у власності селянства. З’являються і нові форми

власності — коо­перативні, у складчину тощо.

За матеріалами :

Віталій Масненко, д.і.н.

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького м. Черкаси

МЛИНАРСТВО, МЛИНИ, МЕЛЬНИКИ У ЧАСОПРОСТОРІ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ЕТНОКУЛЬТУРИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

УКРАЇНСЬКИЙ МЛИНОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ

історія, етнографія, культура

Науковий ілюстрований журнал Української Млинологічної Асоціації СПЕЦВИПУСК, 2014 Приватного історико-етнографічного музея “Козацькі землі України”

Український сільский двір. Народна архітектура України

Мал. Виборний В. Этюд. Хата на хуторі Галушківка

Український сільский двір. Типи забудови.

Це поняття включає в себе житло, господарські будівлі та прилеглий до них невеликий виробничий майданчик. Разом з садом та городом такий двір утворював садибу. Структура садиби (тобто наявність чи відсутність саду або городу), її розміри, конфігурація, розміщення у поселенні залежали як  від географічних, так і від соціально-економічних чинників.

В українців, на відміну від інших східнослов’янських народів, зокрема росіян, побутували виключно відкриті двори, в яких простір між житловими та господарськими будівлями не перекривався дахом.

Розвинута структура господарських занять, значна за розмірами етнічна територія з неоднорідними природ­но-кліматичними умовами та місцеві будівельні традиції, що мали певну локальну специфіку, спричинили формування в українців декількох типів забудови дворів. В основі визначення того чи іншого типу забудови покладено характер приєднання господарських споруд двору до житла. Відповідно до цього на теренах України відомі три типи забудови дворів:

  1. вільний
  2. зімкнутий
  3. замкнений

Сільский двір мав набір споруд :

Хата – житлове приміщення.

Хата -мазанка . Галушківка . Друга половина 19-го -ст.

Хата -мазанка . Галушківка . Друга половина 19-го -ст.

Стодола або клуня — будова для зберігання снопів, сіна, полови тощо, а також для молотьби, віяння. Стодола могла бути одною зі споруд гумна.У західних областях України стодоли могли звати «пелевнями», також так звався сарай для сіна, полови й соломи (варіант — «половня»)

Повітка

Термін «повітка» узагальнює тип споруди з незакритими одною або кількома сторонами, або нещільними стінами. Повітка могла використовуватися як дворова майстерня і господарське приміщення для утримання свійських тварин або зберігання сільськогосподарського реманенту та різного майна. Інша назва таких легких споруд — «ятка» (також так називають і споруду для торгівлі, кіоск) Щодо повітки без стін, даху на стовпах відоме позначення «оборіг», а також діалектне «шо́па», «шіпка», «шіпчина» (від сер.-в.-нім. schopl; ним також називають повітки зі стінами, легкі споруди, хлівці). Вузькі повітки для зберігання кукурудзи в качанах називають кошницями. На російській Півночі «повіть» (рос. поветь, повить, поветка, поветье) — окреме приміщення у рубленій хаті, розташоване над нижнім поверхом з хлівами — у неї заїздили по дерев’яному узвозу. Зараз слово «повітка» вживається рідше, більше поширене — «сарай».

Хлів — будівля для свійської худоби та птиці; критий загін для тварин, утримання яких в будинку неможливо з міркувань гігієни. Така заборона може мати релігійне або забобонне пояснення.

Хлів -мазанка . Галушківка . Друга половина 19-го -ст.

Хлів -мазанка . Галушківка . Друга половина 19-го -ст.

.

Стайня  або конюшня — приміщення для утримування коней.

Тік  — розчищене місце, спеціально підготовлений майданчик надворі або в приміщенні для молотьби, очищення і просушування зерна.

Половник — місце, куди зсипають полову; засік для полови. Треба було повитрясати приколотки, поскладати їх на купу, попідмітати вимолочене зерно, повиносити трину до половника.

Полова — відходи при обмолочуванні й очищуванні зерна хлібних злаків, льону та деяких інших культур, що використовується переважно як корм для тварин.

Вільна забудова

План вільноїзабудова сільского двору

План вільноїзабудова сільского двору

Вільна забудова сільского двору. 3-мірна модель сільского двору. Виборний Володимир

Вільна забудова сільского двору. 3-мірна модель сільского двору. Виборний Володимир

3

При вільному типі забудови двору житло та господарські будівлі розміщалися окремо одне від одного. Вільно забудований двір побутував на території всієї України з найдавніших часів. Він відрізнявся простотою та пристосованістю до природно-кліматичних умов України. Відокремлені від житла господарські будівлі, особливо призначені для худоби (стайні, хліви, сажі тощо), забезпечу­вали дотримання елементарних санітарно-гігієнічних норм.

Відомо декілька варіантів вільно забудованого двору. В основу визначення того чи іншого варіанту покладено розташування у дворі житла і господарських будівель. Наприклад» на Гуцульщині був розповсюджений безсистем­ний варіант вільної забудови двору, при якому розміщення господарських споруд відносно житла часто диктувалося умовами гірського рельєфу і не виявляло якоїсь чіткої закономірності, тобто було безсистемним.

При Г-подібному варіанті вільної забудови господарські приміщення розташовувалися під прямим кутом до житла. Побутували також варіантиы при яких усі будівлі розміщали­ся в один або два паралельних ряди. Останній варіант був особливо поширеним: напроти житла (наприклад, ха­та- сіни — комора) розташовувалися в ряд господарські споруди (стодола, хлів, стайня та ін.), які могли бути як окремими, так і частково або повністю зблокованими між собою.

Для заможних верств українського селянства були характер­ними вільно забудовані двори із П-подібним, або периметральним розташуванням житлових та господарських будівель. Вибір того чи іншого варіанту вільно забудованого двору був зумовлений заможністю конкретного господарст­ва  наявністю, землі та господарськими потребами.

Зімкнутий тип забудови

План зімкнутої забудови сільскогодвору

План зімкнутої забудови сільского двору

3-мірна модель зімкнутої забудови сільскогодвору. Виборний Володимир

3-мірна модель зімкнутої забудови сільского двору. Виборний Володимир

Особливість зімкнутого типу забудови двору полягала у тому, що житло та господарські будівлі блокувалися між собою і вкривалися спільним дахом.  Відомо декілька варіантів:

— однорядовий (найбільш поширений),

— Т-подібний

— П- подібний, який зустрічався спорадично у заможних селян. Даний тип найбільш характерний для Карпат,  зокрема західної Бойківщини, східної та центральної Лемківщини, побутував і на Поліссі. Також зрідка траплявся у ряді районів ~ центральної та східної України, однак не утворював там ареалів поширення.

Зімкнутий двір розвинувся зі вільного типу забудови і був пристосований до господарювання у складних природно-кліматичних умовах (важкопрохідні болотяні нетрі Полісся, гірські райони Карпат з суворими  тривалими зимами та великою кількістю опадів тощо). Наприклад, поширений у бойків зімкнутий однорядний двір  («хижа під одним побоєм»), об’єднуючи під Спільним дахом найчастіше хату, сіни, комору, стайню, стодолу та деякі інші приміщення, дозволяв господареві («газді») морозний чи дощовий день виконувати ряд необхідних господарських робіт, зокрема по догляду  за худобою, практично не виходячи зі своєї «хижі».

Із сіней він міг потрапити до стодоли («боїща») чи стайні. Крім того, така компактна забудова двору сприяла утепленню житла та приміщень для худоби. Важливе значення при такому типі забудови мала також економія земельних ділянок, які використовувалися для присадибного господарства.

Замкнений тип забудови

План замкнутої забудови сільского двору. Виборний Володимир

План замкнутої забудови сільского двору. Виборний Володимир

3-мірна модель замкнутої забудови сільского двору. Виборний Володимир

3-мірна модель замкнутої забудови сільского. Виборний Володимир

У дворі замкненого типу житло, господарські при­міщення та міцні високі огорожі, блокуючись між собою, замикали з усіх боків подвір’я в яке можна було потрапити лише через ворота або хвіртку. Зовні такий двір нагадував невелику, але надійну фортецю. Замкнуті двори побутували на Поліссі («підварок»), у високогірних районах Гуцульщини («гражда»), характерні вони і для козацьких хуторів Півдня України.

Замкнений тип свій початок бере із вільно забудованого двору. При його формуванні, крім природно-кліматичних чинників, важливого значення набула розпорошеність у розселенні багатьох поліських і гуцульських сіл та козацьких хуторів. В умовах, коли сусідні господарства чи хутори були розташовані на значній відстані один від одного, такі замкнуті двори-«фортеці» захищали мешканців та худобу не лише від холодних вітрів та атмосферних опадів, а й від хижих звірів та непрошених гостей.

Крім названих -типів забудови, існували ще й перехідні, наприклад, між вільним і зімкненим або вільним і замкне­ним. Це стосується також і варіантів забудови дворів. Певний вплив на забудову двору мало втру­чання у народне сільське будівництво державного за­конодавства. Зокрема, ро­сійські та австро-угорські будівельні закони та інст­рукції XVIII—XIX ст. ре­гламентували місцезнахо­дження на садибі певних
будівель (стодол, клунь), розташування двору щодо дороги або вулиці, вносили певні корективи у народне будівництво. Колективізація і варварське «розселювання» українських селян у ЗО—40-ві роки XX ст. відчутно вплинули на подальше формування садиби і двору. Скорочення обсягів сільськогосподарського виробництва в індивідуальних селянських господарствах зробило непотрібними ряд тради­ційних господарських споруд двору, зокрема численних приміщень для утримання худоби, зберігання та обробки зернових тощо.

На сучасному етапі типи забудови дворів та їх варіанти значною мірою втратили свою локальну специфіку, що зумовлено як соціально-економічними чинниками, так і появою .стандартних, уніфікованих будівельних матеріалів, типових проектів забудови. Це спричинило істотне обмежен­ня народної архітектурної творчості на селі.

Гімн Галушківці

Гімн Галушківці

Гімн Галушківці

 

Де степ український гарує

Різнобарв’ям некошених трав,

Під Галушківським небом дивує

Музей – хутір козацьких забав.

Галушківка, Галушківка –

Історія ехом зійшла!

Галушківка, Галушківка –

Тут козацька душа ожила !

Етнічний музей подарує

Українські народні свята:

На Масляну пристрасть вирує,

На Купала – любовні чуття..

Майстер-клас  розкриває секрети

Завитків петриківських красу,

Глиняни вироби – злепи

Задоволення, радість несуть.

Тут серцем-душею  спочинеш,

Українцем побачиш  себе.

До справжньої волі прилинеш

І відчуєш близьке й дороге

Смаковиті пампушки й борщі,

Кулеші, галушки і меди

На хуторі люблять усі,

Приїжджайте частіше сюди!

Галушківка, Галушківка –

Історія ехом зійшла!

Галушківка, Галушківка –

Тут козацька душа ожила !

20.06.20  Екатерина Дика

Річ, яка змінила світ..

Плуг

Уявіть собі катастрофу.

Цивілізації настав кінець. Цього хитромудро складного су­часного світу більше не існує. Не так уже й важливо, чому це сталося. Причиною могли бути свинячий грип, атомна війна, повстання роботів-убивць або нашестя зомбі. А тепер уявіть, що ви — о щасливцю! — стали одним з тих, хто вижив. У вас немає телефона. Та й дзвонити нема кому. Немає інтернету, електрики, пального.

Сорок років тому історик науки Джеймс Берк зобразив цей сценарій у телесеріалі під назвою «Взаємозв’язки» (Connections). Він поставив просте запитання: якби нам довелося починати все спочатку на руїнах сучасного світу, без доступу до життєво важ­ливих сучасних технологій, за що ми бралися б насамперед? Що знадобилося б нам для того, аби вижити самим і не дати згаснути останнім жаринкам цивілізації?

І сам відповів: це плуг — вельми проста технологія, яка, про­те, тягне за собою величезні зміни. Берк мав рацію, адже саме плуг дав стартовий імпульс розвиткові цивілізації. Зрештою саме плуг уможливив сучасну економіку, а отже, і сучасне життя з усі­ма його радощами та прикрощами, а це і задоволення від доброї їжі, якої не бракує, і благословення пити чисту й безпечну воду, і втіха від відеоігор, але також і забруднення повітря та води, шах­райські схеми, нудна робота або ж безробіття.

12 тисяч років тому люди були переважно кочівниками. Полю­ючи на дичину та збираючи дари природи, вони освоїли всі гео­графічні ніші, які тільки могли знайти в цілому світі. Однак у той час світ саме відходив від останнього різкого похолодання : ставало дедалі тепліше й посушливіше. Ті , хто досі промишляв мисливством або збиральництвом на узгір’ях та полонинах, побачили, що рослинність навколо гине, живності меншає. У пошуках води тварини мігрували в долини річок, і люди рушали за ними. Такі процеси відбувалися в різний час у багатьох регіонах: на заході Євразії це було понад її тисяч років тому, в Індії та Китаї — близь­ко ю тисяч років тому, у Центральній Америці та в Андах — понад 8 тисяч років тому. У підсумку це відбувалося майже повсюдно.

У родючих, але обмежених за площею річкових долинах люди шукали інші способи забезпечувати собі прожиток: тут вигідніше було не кочувати в пошуках поживи, а вдатися до дій, що сприя­ли б більш інтенсивному зростанню їстівних рослин. Для цього треба було розпушити верхній шар ґрунту — це збагачувало його поживними речовинами й давало змогу волозі проникати глиб­ше в землю, подалі від палючого сонця. Спершу люди робили це вручну, загостреними палицями, але невдовзі винайшли просте рало, у яке запрягали двох волів. Це знаряддя виявилося напро­чуд ефективним.

Відтоді сільське господарство набирало обертів. То була вже не стихійна альтернатива приреченому кочовому способу життя, а джерело справжнього достатку. Землеробство успішно розвива­лося, як то було, скажімо, 2 тисячі років тому в Римській імперії або 9оо років тому в Китаї за династії Сун; селяни продукували вп’ятеро-вшестеро більше харчів, аніж ті мисливці-збирачі, яким вони прийшли на зміну.

Уявити лишень: тепер одна п’ята суспільства могла вирощу­вати достатньо їжі, щоб прогодувати всіх! Що ж робили чотири п’яті? Ну, тепер вони могли спеціалізуватися в інших галузях: пекти хліб, випалювати цеглу, рубати ліс, споруджувати житла, добувати руду, витоплювати метали, будувати дороги — інакше кажучи, будувати міста, творячи цивілізацію.

Але тут є певний парадокс: збільшення достатку призводить до загострення конкуренції. Коли прості люди господарюють на та­кому рівні, що ледь забезпечують собі прожиток, можновладці не так і багато можуть у них забрати — принаймні якщо хочуть за якийсь час знов прийти й узяти свою частку з наступного вро­жаю. Та що більше харчів виробляють прості люди, то більше можна в них реквізувати. Наслідком наддостатку сільськогоспо­дарських продуктів є поява царів та воїнів, бюрократів та жерців, які можуть розумно організувати суспільство, а можуть просто ледаче жити з чужої праці. У ранніх землеробських суспільствах могла панувати разюча нерівність. Наприклад, Римська імперія, судячи з усього, майже досягла біологічної межі нерівності: якби багатії зосередили у своїх руках хоч трохи більше ресурсів, основ­на маса людей уже голодувала б.

Проте плуг не просто створив передумови для цивілізації — з усіма її благами та нерівністю. Різні типи плуга сприяли форму­ванню різного роду цивілізацій.

Перші найпростіші рала, що ввійшли в ужиток на Близькому Сході, чудово працювали тисячі років — і згодом поширилися на захід, по всьому Середземномор’ю, де вони ідеально надава­лися для обробітку сухого, кам’янистого ґрунту. Та невдовзі ви­найшли зовсім нове знаряддя — полицевий плуг, що з’явився в Китаї понад дві тисячі років тому, а згодом, значно пізніше, і в Європі. Полицевий плуг зрізає довгу й грубу скибу землі й пе­рекидає її8. Коли ґрунт сухий, перекидати його навіть шкідливо, адже це збільшує втрати дорогоцінної вологи. Та на родючих, але вологих і глинистих ґрунтах Північної Європи полицевий плуг мав величезні переваги: він поліпшував водовідведення й убивав глибоко закорінені бур’яни, що таким чином перетворювалися з конкурентів культурних рослин на компост.

Із появою полицевого плуга ситуація в Північній Європі, яку природа щедро обдарувала родючими ґрунтами, нарешті діаме­трально змінилася. Якщо раніше сільське господарство розвива­лося тут слабо, то тепер саме на півночі, а не на півдні, збирали найбільші врожаї. Близько тисячі років тому саме завдяки достат­кові, який подарував новий плуг, виникли й невдовзі розквітли північноевропейські міста, що мали вже інакшу соціальну струк­туру, ніж міста на берегах Середземного моря. Рало — знаряд­дя для сухих ґрунтів — потребувало лиш двох тяглових тварин і найкраще підходило для перехресної оранки на полях простої квадратової форми. Відповідно, землеробство було заняттям інди­відуалістичним: для прожиття селянинові досить було мати зем­лю, плуга й двох волів. Натомість полицевий плуг — інструмент для вологих ґрунтів — потребував запрягу з восьми волів, а ще краще — коней. Хто ж мав таке багатство? Крім того, цей плуг найефективніше орав довгі, вузькі смуги землі. Так землеробство ставало справою громадською: людям доводилося спільно вико­ристовувати плуги й тяглову худобу та залагоджувати різноманіт­ні суперечки, що при цьому виникали. Відповідно, вони селилися разом, утворюючи села. Так полицевий плуг сприяв становленню системи феодальних землеволодінь у Північній Європі.

Також плуг змінив і сімейний уклад. Плуг — то важкий інстру­мент, тож оранку розглядали як чоловічу працю. Пшениця та рис потребували значно більше часу на приготування, ніж горіхи чи ягоди, тому жінки дедалі довше куховарили. Дослідження знай­дених у Сирії людських останків, датованих VII тис. до н. е., по­казало, що в тогочасних жінок часто розвивався артрит колінних та гомілковостопних суглобів: очевидно, від тривалого сидіння навколішки й колових рухів тулубом під час перемелювання зер­на жорнами. А оскільки тепер жінкам стало легше вигодовувати немовлят, ніж це було в часи мисливців-збирачів, вони частіше вагітніли.

Перехід від мисливства й збиральництва до землеробства, зу­мовлений появою плуга, міг спричинити зміни й у сексуальній політиці. Тепер земля стала надбанням, яке можна було передати у спадок своїм дітям. А для чоловіків це додаткова причина за­мислитися, чи всі діти справді ваші, адже ваша жінка сама вдома, поки ви працюєте в полях. Що ж вона там робить, коли не меле зерно? Тож є теорія — цілком умоглядна, а проте цікава, — що по­ява плуга призвела до посилення чоловічого контролю над сексу­альною активністю жінок. Якщо це справді наслідок появи плуга, то один із найтривкіших.

Отже, плуг не тільки уможливив більші врожаї. Він змінив геть усе життя людини — тож дехто навіть запитує, чи було винай­дення плуга справді доброю ідеєю. Річ не в тім, що він неефектив­ний, — свою функцію він виконує пречудово. Але він не тільки заклав підвалини цивілізації, а й, судячи з усього, спричинився до утвердження мізогінії та тиранії. Крім того, археологічні знахідки доводять, що здоров’я перші землероби мали значно гірше, аніж їхні предки — мисливці-збирачі. Їхній раціон, в основі якого були рис або пшениця, призводив до дефіциту вітамінів, заліза та біл­ків. Коли десять тисяч років тому людські спільноти переходили від мисливства та збиральництва до землеробства, зріст як чоловіків, так і жінок зменшився в середньому на 15 см. Є чимало свідчень і про те, що давні землероби потерпали від різноманітних хвороб і паразитів, а їхні діти — недоїдали. Джаред Даймонд, автор книж­ки «Зброя, мікроби і харч. Витоки нерівностей між народами», назвав перехід до землеробства «найгіршою помилкою в історії людства».

Можна було б запитати: чому ж тоді землеробство поширило­ся так швидко? Ми вже знаємо відповідь на це запитання: над­лишок харчів уможливив зростання населення та спеціалізацію членів суспільства: появу будівничих, жерців, ремісників, а також і професійних воїнів. А професійна армія — хай навіть із мирша­веньких солдатів — була досить потужною силою, щоб прогна­ти позосталі племена мисливців та збирачів з усіх своїх земель, окрім хіба що найдальших закутків. Але навіть там ті нечисленні кочові племена, що збереглися до наших часів, мають порівняно здоровий раціон харчування, в основі якого різноманітні горіхи, ягоди, дичина. Коли одного бушмена з пустелі Калахарі запитали, чому його плем’я не бере прикладу із сусідів і не вчиться орати землю, він відказав: «А навіщо воно нам, коли у світі так багато горіхів монґонґо?».

Тож якби ви були одним із небагатьох, хто пережив кінець ци­вілізації, — чи хотіли б ви повторно винайти плуг, щоб почати все заново? Чи, може, задовольнімося горіхами монґонґо?

Джерело : Тім Гарфорд «Речі, які змінили світ», Наш формат, Київ. 2018

Хутір Галушківка за часів Війска Запорожського

Хутір Галушківка за часів Війска Запорожського

Військо Запорозьке низове, поділялосяна військове і територіальне. У військовому відношенні запорізька громада поділялася на тридцять вісім куренів, в територіальному відношенні — спершу на п’ять, потім на вісім паланок.

Цей благодатний край активно заселявся й освоювався козаками. У найзручніших місцях понад берегами рік і річечок, на островах, у ярах, балках чи байраках вони засновували свої поселення. Козацькі поселення називалися по-різному, в залежності від їхньої величини.

Найменшими були бурдюги, тобто землянки. У виритих ямах ставили стіни з плетеного хмизу, навколо стін нагортали землю, робили дах. Нерідко бурдюг являв собою печеру у глинищі з одного боку пагорба, яка складалася з одного або двох приміщень. Зверху робився отвір-димохід.

Карта розміщення паланок Війська Запорозького

Карта розміщення паланок Війська Запорозького

Хутір Галушківка був заснований запорізькими козаками і входив до складу Протовчанської паланки Війська Запорозького. ПРОТОВЧАНСЬКА ПАЛАНКА — адміністративно-територіальна одиниця Вольностей Війська Запорозького Низового була розташована на лівобережжі володінь Війська Запорозького між річками Оріллю і Протовчею , її центр розташовувався в селі Личкові.

Старовинний малюнок запорозького зимівника

Старовинний малюнок запорозького зимівника невідомого художника

Зимівником називалися в запорожців хутірці, що складалися з двох-трьох хат для людей і різних господарських будівель (комори, клуні, стайні, хліви, курники, льохи, омшаники, тобто зимові приміщення для бджіл, часом кузня, млин тощо). Зимівники будувалися кількома господарями, у кожного з яких було по три-шість козаків і по 10 наймитів (молодиків). Пізніше кількість наймитів обчислювалася десятками.

Козаки жили у зимівниках, хуторах і селах звичайно із сім’ями, за що отримували від козаків-січовиків іронічні прізвиська сиднів, гніздюків та баболюбів. Зимівники розросталися, перетворювалися на хутори, села й містечка. Нерідко вони отримували назву від імені свого засновника або господаря.

Значного розвитку у Протовчанській паланці набуло хліборобство, бджолярство. У селах і козацьких зимівниках було чимало гуралень, винокурень та пивоварень, що в поєднанні зі значною кількістю населення сприяло розвитку шинкарства. Географічне розташування і наявність досить розвинених комунікацій сприяли розвиткові чумацтва. Тому в адміністративному центрі паланки та їнших великих поселеннях влаштовувалися щорічні ярмарки, які приваблювали сюди місцеве та закордонне купецтво. Торговельні оборутки в цій паланці були досить значними, а її населення було найзаможнішим у Запорозьких Вольностях.

Крім того, на території цієї паланки розміщувалось понад два десятки великих поселень та більш як тисяча зимівників. Вони належали переважно старшині і заможним запорожцям. Землі паланки були багаті на родючі ґрунти, що зрештою й визначало її землеробську спеціалізацію часів Нової Січі. Тому тут було чи не найбільше різного роду млинів.

Фрагмент карти Катеринославської губернії 1875- 1888 рр. листи 26-13-1

Фрагмент карти Катеринославської губернії 1875- 1888 рр. листи 26-13-1

Исторія Новой Січи или последнего Коша Запорожского _ Скальковский 1885

Исторія Новой Січи или последнего Коша Запорожского _ Скальковский 1885

Исторія Новой Січи или последнего Коша Запорожского _ Скальковский 1885

Исторія Новой Січи или последнего Коша Запорожского _ Скальковский 1885

Исторія Новой Січи или последнего Коша Запорожского _ Скальковский 1885

Исторія Новой Січи или последнего Коша Запорожского _ Скальковский 1885

Згідно з легендою, запорізький козак Галушка проїжджав уздовж річки та побачив викрадення татарами дівчат ,які купалися ввечері у річці. Він звільнив дівчат, залишився жити на хуторі та й одружився з однією з них. Художник Володимир Виборний написав картину за мотивами легенди, зобразивши викрадення дівчат.

Виборний Володимир. Викрадення дівчат на запорозькому хуторі. х., м., 150х220. 2014 р.

Виборний Володимир. Викрадення татарами дівчат на запорозькому хуторі. х., м., 150х220. 2014 р.

На хуторі Галушківка знаходився млин, збудований у середині 19-го століття. 1985 р. буревій його зруйнував.

Млин на хуторі Галушківка

Млин на хуторі Галушківка

.

Млин на хуторі Галушківка

Млин на хуторі Галушківка

.

Млин на хуторі Галушківка

Млин на хуторі Галушківка

Млин на хуторі Галушківка

Млин на хуторі Галушківка

Майстер-клас «Карбування монет» на хуторі Галушківка

Карбування монет на хуторі Галушківка

Майстер-клас «Карбування монет» на хуторі Галушківка
Ви хочете відчути себе ковалем, спробувати одну з найдавніших професій? Тоді такий майстерклас точно доведеться Вам до душі. Адже це не тільки весело, але і кожен отримає унікальну монету хутора Галушківка, яку зробите власноруч.
Що відносно віку, для якого підійде такий майстер-клас, то він розрахований на дітей віком від 11 років і дорослих. Так як для того, щоб зробити чеканку монет, потрібно докласти достатню кількість сил. І, важливо дотримуватися техніки безпеки, щоб уникнути травм.
Вам будуть надані всі необхідні складові, щоб створювати унікальні монети від хутора Галушківка. . Це буде: спеціальний пеньок, професійний верстат для карбування монет, заготовки металевих монет, а також кувалда. І, головне — це кліше. Саме кліше зумовлює візерунок монети і її зовнішній вигляд після карбування.

Майстер-клас "Карбування монет" на хуторі Галушківка

Майстер-клас «Карбування монет» на хуторі Галушківка

Майстер-клас "Карбування монет" на хуторі Галушківка

Майстер-клас «Карбування монет» на хуторі Галушківка

Майстер-клас "Карбування монет" на хуторі Галушківка

Майстер-клас «Карбування монет» на хуторі Галушківка

Майстер-клас "Карбування монет" на хуторі Галушківка

Майстер-клас «Карбування монет» на хуторі Галушківка

Майстер-клас "Карбування монет" на хуторі Галушківка

Майстер-клас «Карбування монет» на хуторі Галушківка

Майстер-клас "Карбування монет" на хуторі Галушківка

Майстер-клас «Карбування монет» на хуторі Галушківка

Майстер-клас "Карбування монет" на хуторі Галушківка

Майстер-клас «Карбування монет» на хуторі Галушківка

Запрошуємо на Музичний благодійний етно фестиваль P.OS.PELOV-fest

Музичний благодійний етно фестиваль P.OS.PELOV-fest

Запрошемо! Усіх, хто бажає провести вихідний день – суботу 3 липня – на свіжому повітрі, послухати виступи дніпровських музик, які спеціально до фесту готують пісні українською, відвідати історичну екскурсію, яка розповість про життя українського козацтва, навчитися малювати Петриківським розписом, створювати гончарні витвори або куклу-мотанку, покататися верхи, постріляти з луку, власноруч відчеканити монету та скуштувати українську кухню!
Переходьте за посиланням: http://www.pospelov-fest.com.ua/registracija-2021/ або по qr-коду, обирайте спосіб трансферу, майстер-класи та екскурсію (за бажанням) та реєструйтеся!
По усіх питаннях: +380501308493
Усі зібрані благодійні внески будуть передані на термінові проекти @Біржа Благодійності «Добродій» на допомогу дітям, які намагаються побороти рак.
У музичній програмі виступи гуртів та окремих виконавців: «Кімната Гретхен», «МэриЛинор», «PORT ROYAL», «MAX PARAGRAPH», «АМиD», «SteN», «ПРОЩАЙ, ДЕКАДАНС», «Воскресный соул», Isabelle Briscolon, поетеси Сніжани Білої та їнших.
Безкоштовний трансфер із центру Дніпра (від цирку) до селища Гречане у Козацький хутір Галушківку та назад.
У якості вхідного білета – благодійний внесок у розмірі 300 гривень. Діти до 12 років – безкоштовно.
Фестиваль проводиться за підтримки Програми Культурна Столиця.

З якого часу відома Галушківка?

Исторія Новой Січи или последнего Коша Запорожского _ Скальковский 1885

З якого часу відома Галушківка

Исторія Новой Січи или последнего Коша Запорожского _ Скальковский 1885

Исторія Новой Січи или последнего Коша Запорожского _ Скальковский 1885

Исторія Новой Січи или последнего Коша Запорожского _ Скальковский 1885

Исторія Новой Січи или последнего Коша Запорожского _ Скальковский 1885

Исторія Новой Січи или последнего Коша Запорожского _ Скальковский 1885

Исторія Новой Січи или последнего Коша Запорожского _ Скальковский 1885

Масляна на хуторі Галушківка

Масляна на хуторі Галушківка

Масляна на хуторі Галушківка

Зимови етюди на хуторі Галушківка

Зимовий етюд Зимний этюд
Зимовий етюд Зимний этюд

Виборний Володимир
Зимовий етюд із серії «Хутір Галушківка»
к.,м., 2021

Зимовий етюд Зимний этюд

Виборний Володимир
Колодяць. Зимовий етюд із серії «Хутір Галушківка»
к.,м., 2021

Зимовий етюд Зимний этюд

Виборний Володимир
Клуня. Зимовий етюд із серії «Хутір Галушківка»
к.,м., 2021

Зимовий етюд Зимний этюд

Виборний Володимир
Зимовий етюд із серії «Хутір Галушківка»
к.,м., 2019