Народна архітектура Україны

Млини у часопросторі української етнокультури

Млин на хуторі Галушківка

Млини

Млинарство в Україні тісно пов’язане з розвитком землеробства, і відповідно осілим способом життя. Отже за цими означеннями може бути віднесене до визначальних атрибутивних рис української етно­культури. Разом із самим землеробством, млинарство складає константу української етнічності. Обробка зернових культур розпочалася від часу появи й поши­рення землеробства на українських землях. Зародив­шись як традиційний вид господарчої діяльності українців, млинарство з часом перетворилось у одну з найважливіших галузей харчової промисловості, яка переробляє зерно на борошно та крупи. Іншою етно- формуючою складовою була щільна присутність мли­нарських атрибутів у духовному світі українців, їхніх міфологічних уявленнях, фольклорі тощо.

Найрізноманітніші історичні джерела містять ін­формацію про розвиток млинарства на українських землях починаючи від середньовіччя і завершуючи добою трансформації традиційного суспільства у мо­дерне. Проте, саме у частині аналізу писемних джерел є чимало слабких місць і неясностей. Так, і до тепер не має достовірних даних про фіксацію на письмі пер­ших відомостей про появу млинарських споруд в Україні. Фактично джерела до ХУІ ст. не містять ясної і достовірної інформації про це. Хоча, навіть у давньоруських літописах можна віднайти опосеред­ковані свідчення існування млинарського промислу. До них можна віднести, згадані у тексті, який стосу­ється середини ХІІІ ст., назви міст (город Мельниця, Мельник), або вимірювання кіль­кості зерна у цебрах (мірках).

Універсали українських гетьманів, ділова доку­ментація Гетьманщини налічують чимало даних про надання права власності на млини, їхню локалізацію, особливості розрахунку за помол зерна, судові справи тощо .

Кінець ХУІІІ ст. дає вже доволі об’ємну писемну джерельну базу, яка засвідчує кількість млинів у різ­них регіонах України, їхні різновиди тощо.

Для ХІХ — початку ХХ ст. маємо вже масові най­різноманітніші писемні документи, які свідчать про бурхливе зростання млинарства в Україні.

Важливу інформацію про млинарство також можна знайти у пам’ятках усної народної творчості

Класифікація і типологія вітряків також може вва­жатися важливим напрямком сучасного студіювання. Як відомо, за конструктивно-технічними особливо­стями вітряки прийнято поділяти на стовпові (стриж­неві) та шатрові (баштові).

Перші переважали у всіх регіонах У країни. Корпус стовпового вітряка разом з механізмом для обмолоту, валом і крилами встановлювався на нерухомій зруб­ній чи мурованій основі — стільці й повертався на­вколо масивного стовпа, глибоко закопаного або закріпленого на стійкій хрестовині. Як певний різно­вид стовпових вітряків виокремлюють козлові, поши­рені на Правобережному Поліссі. На відміну од стовпових (німецьких) корпус шатрових (голланд­ських) вітряків не рухався; повертався лише дах (шатро) споруди разом з крилами і валом. Корпус та­кого вітряка, восьмигранний або круглий у плані, зву­жувався догори, що надавало більшої стійкості млинарській споруді. На Поліссі в минулому були по­ширені й вежоподібні вітряки з вертикальними сті­нами. Частина дослідників вважає їх більш давнім видом вітряка шатрового типу — кругляком.

Крім того, С.Таранушенко, посилаючись на за­писки В.Зуєва, називає ще один, напевне найбільш ар­хаїчний тип вітряків — нерухомі, які могли працювати лише за умови потрапляння під потік вітру певного напрямку.

Досить своєрідним типом вітряків можна вважати механізми з внутрішніми крилами. Відповідно до бу­дівельних матеріалів, у різних історико-етнографічних районах У країни стіни корпусу вітряка будувалися як зрубної, так і каркасної конструкції. В українському Степу їх нерідко мурували з каменю. Корпус вітряка був одно- чи двоповерховим. Дахи покривали соло­мою, ґонтом, драницею, а на зламі ХІХ-ХХ ст. і мета­левою бляхою. Вітряки мали чотири, шість або й вісім крил, які від вітру обертали горизонтальний вал. На валу закріплювалося велике дерев’яне “палечне” ко­лесо-шестерня з передачею на “баклушу” — верти­кальну шестерню, насаджену на веретено, яке закінчувалося роздвоєнням, що вставлялося в “порт лицю” і обертало верхній камінь. Існували спеціальні просторої для регулювання швидкості обертання ка­менів (у межах 60-100 обертів на хвилину). Щілина між каменями, від якої залежала кондиція борошна, регулювалася важелем із гвинтом. Над жорнами вста­новлювали кіш, куди засипали зерно, під кошем — лоток з “коником”, який вібрував, ударяючись об грані веретена. З лотка зерно сипалося в отвір верхнього ка­меня. За допомогою підйому чи опускання лотка, ре­гулювали кількість зерна, що сипалося в жорна. Для регулювання обертів крил використовували гальмо. “Робочим” для вітряка вважався вітер у діапазоні 3,6-8,5 м/с. Часто, крім жорен, у вітряках встановлю­вали ступи.

Незважаючи на однотипність механізму й прин­ципу його дії, у різних історико-етнографічних регіо­нах вітряки різнилися особливостями їхнього архітектурного вирішення. За спостереженням С.Та- ранушенка найдавніші реліктові архітектурні форми вітряків були запозичені з чотири- або восьмикутних оборонних башт дерев’яних замків чи монастирів. Всього у своїй статті він охарактеризував п’ять регіо­нальних типів вітряків. Сучасні дослідники значно розширюють цю класифікацію. Проте й на нинішній час, не маємо ‘її більш-менш усталеного вигляду.

Отже вітряки мають досліджуватися як своєрідна галузь народної монументальної архітектури.

Крім того, вітряки відігравали важливу роль в за­будові сільських поселень, визначали їхнє архітек­турне обличчя, формували краєвид українського села. Певним чином вітряк, поряд з “білою хатою у вишне­вому саду” та тополею, став найбільш поширеним сте­реотипним уявленням про типовий український ландшафт. Вітряки створювали особливий колорит українських сіл, польових доріг. Біля них подорожні відпочивали, по них відмірювали дорогу.

Зрозуміло, що найбільша кількість млинів перебувала у власності великих землевласни- ків-магнатів (наприклад, Ярема Вишневецький мав понад 420 млинових кіл).

Доволі розповсюдженою була оренда та суборенда млинів. Особливо поширеним це явище було у королів- щинах, де орендарями зазвичай і були шляхтичі. Вони ж в свою чергу мали суборендарів з числа міщан або селян, які професійно займалися млинарським про­мислом. Доволі часто оренда мала спадковий характер.

З другої половини XVII ст. до володіння млинами долучається козацька старшина (березневі статті 1654 р., універсали гетьманів з пожалуванням млинів “для прокормления”). У цьому сенсі доволі показовою була ситуація, зафіксована у переписних книгах Ста- родубського полку за 1666 р. Тут зафіксовано, що понад 64% млинів належали міщанам, 18% — козакам, 10% — монастирям, понад 3% — селянам, понад 2% — ра­тушам тощо. Отже, О.Компан робила висновок, що на Лівобережжі у другій половині XVII ст. міщанам на­лежала керівна і основна роль у розвитку млинарства .

У XIX ст., особливо після скасування кріпацтва зростає кількість млинів, які перебували у власності селянства. З’являються і нові форми

власності — коо­перативні, у складчину тощо.

За матеріалами :

Віталій Масненко, д.і.н.

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького м. Черкаси

МЛИНАРСТВО, МЛИНИ, МЕЛЬНИКИ У ЧАСОПРОСТОРІ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ЕТНОКУЛЬТУРИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

УКРАЇНСЬКИЙ МЛИНОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ

історія, етнографія, культура

Науковий ілюстрований журнал Української Млинологічної Асоціації СПЕЦВИПУСК, 2014 Приватного історико-етнографічного музея “Козацькі землі України”

Украинская хата на реке. Старые фотографии

Украинская хата на реке. Старые фотографии

Украинская хата на реке. Старые фотографии

Украинская хата. Старые фотографии

Украинская хата. Старые фотографии